Zásah do svislých konstrukcí – prořezání otvoru

Všechny zásahy do nosných panelů a nosných zděných konstrukcí podléhají stavebnímu řízení. K žádosti o vydání stavebního povolení je třeba doložit projekt pro stavební povolení (technická zpráva, výkresová část), kladné vyjádření statika a souhlas spoluvlastníků domu. Konkrétní požadavky na doložení podkladů pro vydání stavebního povolení je třeba předem konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.