Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protoko­­lu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti (= vy­počtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení). Označován bývá i jako energetický štítek budovy.

Ukázka grafické přílohy

Zpracovatelem PENB může být výhradně jen osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Platnost PENB je 10 let nebo do doby realizace větší rekonstrukce domu.

Od 1.1.2015 bylo zpracování PENB zákonnou povinností i pro stávající bytové domy s energeticky vztažnou plochou (= vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) větší než 1500 m2. Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo (dále jen Družstvo) oslovilo jednotnou poptávkou více oprávněných zpracovatelů a po vyhodnocení jejich cenových nabídek zahájilo spolupráci se společností DEA Energetická agentura, s.r.o. Nabídkou na možné zajištění zpracování PENB prostřednictvím Družstva byla oslovena všechna společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterých se povinnost týkala. Po závazném potvrzení zájmu ze strany SVJ byla technickým oddělením Družstva vystavena objednávka na zpracování PENB, případně následně i na vyhotovení vícetisků (finančně výhodnější než pořizování ověřených kopií).

V roce 2015 byl přijat zákon č. 103/2015 Sb., kterým došlo s účinností k 1.7.2015 k novelizaci zákona 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií. Novelizací byly zrušeny pevné termíny, ke kterým byla SVJ povinna zpracování PENB zajistit. Nebyla však zrušena povinnost SVJ a vlastníků bytů předkládat PENB při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy, naopak byla zavedena povinnost pro zprostředkovatele prodeje nebo pronájmu (realitní kanceláře) uvádět v informačních a reklamních materiálech klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti dle grafické části PENB.

Stávající stav z pohledu různých subjektů:

-       Vlastník jednotky určené k prodeji nebo k pronájmu: Pokud mu nebyl PENB předán ze strany SVJ na základě písemné žádosti, může svoji zákonnou povinnost splnit předložením vyúčto­vá­ní dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Vyúčtování dodávek tepelné energie za předchozí období je možné vyžádat i u ekonomického oddělení Družstva – p. Linda Holubářová, tel. č. 545 422 578,  e-mailová adresa linda.holubarova@novydomovsbd.cz. Tato služba je dle aktuálního ceníku prací nad rámec správního poplatku zpoplatněna částkou 121,- Kč včetně DPH.

-       SVJ: Zákonnou povinnost zpracování PENB v případě prodeje nebo pronájmu ucelené části budovy nemůže SVJ, na rozdíl od vlastníka jednotky, ničím nahradit. Pokud dojde v domě k prodeji, popř. pronájmu, jednotky nebo ucelené části budovy, a PENB nebyl pro danou budovu zpracován, vystavuje se SVJ riziku sankce až do výše 200.000,- Kč, byť o prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy nebylo předem informováno.

Vlastníci jednotek jsou povinni předkládat originál nebo ověřenou kopii PENB, proto je třeba stanovit usnesením shromáždění společenství vlastníků cenové pod­mín­ky, za kterých bude PENB jednotlivým vlastníkům bytů vydáván.

-       Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu: Pokud nemá k dispozici grafickou část PENB, je povinen uvádět nejhorší klasifikační třídu. Je tedy pravděpodobné, že vlastníci bytů plánující jejich prodej nebo pronájem budou PENB po SVJ důsledně vyžadovat, protože byty v domech s uváděnou třídou „G“ energetické náročnosti mohou být pro zájemce o koupi nebo pronájem méně atraktivní.

V současné době technické oddělení Družstva zajišťuje ve spolupráci se společností DEA Energetická agentura, s.r.o. cenovou nabídku na zpracování chybějících PENB pro domy ve správě družstva. Pokud má SVJ zájem o zpracování PENB prostřednictvím Družstva, je možné se obrátit na technické oddělení Družstva (Ing. Miloslava Koppová, tel. č. 737 416 250, e-mailová adresa mkoppova@novydomovsbd.cz).

Technické oddělení Družstva vystaví samozřejmě pro SVJ objednávku na zpracování PENB i pro zhotovitele z řad jiných oprávněných zpracovatelů, a to dle vlastního výběru SVJ.

Ta SVJ, která mají PENB k dispozici z doby přípravy podkladů pro stavební řízení týkající se zateplení domu, mohou vlastníkům prodávaných nebo pronajímaných bytů tato PENB předávat. Jen je třeba hlídat jejich platnost.

Doslovné znění části zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (k datu 16.3.20105)

Napište nám