Stavební úpravy bytového jádra

Stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení místně příslušnému stavebnímu úřadu, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit statickou a požární bezpečnost. Odpovědnost za rozhodnutí, zda je nebo není třeba vyvolat stavební řízení, je na stavebníkovi. Z tohoto důvodů doporučujeme vlastníkům vypracování statického posudku s tím, že v případě jeho kladného vyjádření není nutné práce ohlašovat ani žádat o vydání stavebního povolení.
Vzhledem k tomu, že při přestavbě bytového jádra nedochází jen k realizaci stavebních prací, ale i k napojení nově budovaných rozvodů vody a kanalizace na svislé rozvody, které jsou ve spoluvlastnictví všech spoluvlastníků domu, je třeba plánovanou přestavbu předem projednat se statutárním orgánem společenství vlastníků. Napojení nových rozvodů je často spojeno i s nutností zásahu do plomby vodoměru. Je tedy třeba zajistit odečet stavu vodoměrů a jejich následné řádné zaplombování po ukončení prací.
Při plánování stavebních úprav v bytech s centrálním instalačním jádrem třeba zohlednit nutnost přístupu do instalačního jádra za účelem nejen odečtu vodoměrů, ale především výměny svislých rozvodů vedoucích instalačním jádrem. Umožnění přístupu k výměně společných rozvodů je povinností vlastníka bytu a není možné po společenství vlastníků uplatňovat finanční náhrady za případné bourací práce a zničený materiál z titulu nutnosti vybourání dostatečně velkého stavebního otvoru.
Často také dochází v rámci stavebních úprav bytového jádra, a to především v posledních podlažích panelových domů s rozvodem tepla v koupelně, k náhradě stávajícího systému rozvodu tepla za topný žebřík. Výsledkem neodborných zásahů je negativní ovlivnění činnosti této topné větve. Otopná soustava domu je ve spoluvlastnictví všech spoluvlastníků domu, proto je třeba veškeré plánované zásahy předem projednat se statutárním orgánem společenství vlastníků.
Realizaci stavebních úprav je třeba smluvně zajistit u odborných zhotovitelů oprávněných k dané činnosti a přenést na ně v plném rozsahu odpovědnost za škody, které mohou v průběhu stavby vzniknout ostatním spoluvlastníkům domu jak na společném, tak na soukromém vlastnictví.
Vzniklý odpad není možné ukládat do nádob určených pro komunální odpad a je třeba zajistit denní úklid dotčených společných prostor.
Velice často dochází k sousedským neshodám, jejichž příčinou je neúměrný hluk v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Stavební úpravy doporučujeme provádět v pracovní dny, a to max. do 18. hod., jinak dle dohody s ostatními spoluvlastníky domu. Často jsou tyto činnosti omezeny místní úpravou – stanovami nebo usnesením shromáždění vlastníků. I z tohoto důvodu je třeba všechny stavební úpravy předem projednávat se statutárními zástupci společenství vlastníků.