Výměna oken a balkónových dveří

Při výměně oken a balkónových dveří (otvorových výplní) je nutné zachovat jejich stávající členění a bílou barvu rámů. V tomto případě není nutné žádat místně příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení, výměna nepodléhá ani ohlášení. Výjimkou je výměna otvorových výplní v domech nacházejících se v památkové zóně a jejím ochranném pásmu.
Pokud má k výměně otvorových výplní dojít v domě, na jehož fasádě bylo realizováno dodatečné zateplení a na práce se ještě vztahuje záruka, je nezbytné výměnu s dostatečným časovým předstihem ohlásit statutárnímu zástupci společenství vlastníků a projednat se zhotovitelem zateplovacích prací nejvhodnější postup výměny otvorových výplní zaručující nepoškození nové fasády. V případě, že při výměně k jejímu poškození přesto dojde, je vlastník bytu povinen uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Výměnou původních dřevěných otvorových výplní za nové dochází vlivem zvýšené míry těsnosti ke změně vnitřních poměrů v bytě. Snížením přirozené infiltrace, tzv. přirozeného větrání spárami starých otvorových výplní, může docházet ke zvýšení vlhkosti v bytě a tím k nárůstu tvorby plísní na ochlazovaných částech obvodových konstrukcí (ostění, parapet nebo sklo v oblasti distančního rámečku). Tyto jevy je třeba eliminovat denním nárazovým větráním, které zajistí i v zimním období rychlou výměnu vzduchu v bytě bez nežádoucího trvalého snižování účinnosti topení.