Výměna topného tělesa

Veškerá topná tělesa, tedy i ta v jednotlivých bytech, jsou součástí otopné soustavy domu a až na výjimky dle vymezení prohlášením vlastníka společnou částí budovy. O veškerých změnách tak nerozhoduje vlastník předmětného bytu, ale všichni spoluvlastníci domu. O vymezení otopné soustavy prohlášením vlastníka pro konkrétní dům je třeba se předem informovat u správce.
Součástí žádosti o souhlas s výměnou topného tělesa adresované statutárnímu zástupci společenství vlastníků musí být prohlášení, že výměna bude provedena za těleso shodné se stávajícím, popř. vyjádření odborné firmy, že výměnou tělesa za jiný typ nedojde k narušení hydraulického vyvážení vyregulované otopné soustavy.
Před vlastní výměnou topného tělesa, kterou lze provést výhradně po získání kladného stanoviska společenství vlastníků, je třeba zajistit odborné odstranění indikátoru topných nákladů (ITN) a jeho bezprostřední následnou montáž na nové těleso stávající smluvní firmou zajišťující odečty ITN, která při změně výkonu radiátoru upraví korekce v mapovacích listech potřebné pro rozúčtování spotřeby tepla dle platné právní úpravy.