Technická pomoc při přípravě a realizaci regenerace bytových domů

Pracovníci technického oddělení jsou schopni zajistit veškeré kroky vedoucí k realizaci kvalitně provedené regenerace budovy:

 • písemná zpráva pro spoluvlastníky o navrhovaném záměru a důvodech k jeho provedení, následné projednání rozsahu prací a možného způsobu financování na shromáždění vlastníků (osobní účast na shromáždění vlastníků)
 • technická příprava – projekt pro stavební povolení včetně výkazu výměr a předběžných rozpočtových nákladů, energetický průkaz budovy, energetický audit apod.
 • ekonomická příprava – propočet možností financování z vlastních zdrojů, předjednání případného investičního úvěru, v případě dostupnosti dotačního titulu podklady pro možnost podání žádosti o dotaci
 • vypracování podpisového archu pro získání souhlasu jednotlivých spoluvlastníků budovy s vydáním stavebního povolení a předání plné moci k vyřízení všech náležitostí spojených se stavebním a kolaudačním řízením, kontrola správcem evidovaných spoluvlastníků s evidencí katastrálního úřadu, předání zjištěných rozdílů právnímu a členskému oddělení k vyřízení, zajištění vyjádření potřebných pro vydání stavebního povolení
 • rozeslání jednotných podkladů pro vypracování cenové nabídky potencionálním dodavatelům prací
 • kompletace a zpracování podkladů pro výběrové řízení, poradenství při konečném výběru dodavatele společenstvím vlastníků
 • důsledné a podrobné projednání smluvních vztahů s vybraným dodavatelem, vypracování smlouvy o dílo
 • vypracování a projednání smlouvy s technickým dozorem investora
 • sledování průběhu prací prostřednictvím technického dozoru investora
 • řádné vyúčtování stavby na jednotlivé byty v případech, kdy se nejedná o práce, které jsou hrazeny v poměru spoluvlastnických podílů
   

Část výše uvedených prací zajišťuje správce přímo vlastními zaměstnanci, část prací (uvedené kurzívou), zajišťuje prostřednictvím prověřených právnických i fyzických osob. Příprava regenerace budovy je hrazena mimo správní poplatek a její cena se odvíjí od rozsahu prací sjednaného se společenstvím vlastníků.