Provoz, opravy a údržba budov ve správě družstva

Opravy a údržba bytových domů a budov garáží jsou standardně zajišťovány na základě konkrétních požadavků statutárních zástupců. Rozsah prací, které jsou zajišťovány zaměstnanci technického oddělení, se pohybuje od případné osobní prohlídky na místě samém, přes konzultace příčiny vad a vhodného způsobu opravy, zajištění cenových nabídek od potencionálních zhotovitelů, vystavení objednávky, přes vyhotovení smlouvy o dílo až po aktivní sledování celého průběhu a případnou koordinaci činnosti dodavatelských firem.
Pro případ vzniku havarijního stavu na společných částech budovy nebo majetku jednotlivých vlastníků a nájemců bytů je smluvně zajištěna 24 hodinová havarijní služba na opravy rozvodů vody, plynu, elektrické energie, ústředního topení, kanalizace a na zámečnické práce.
Náklady na výše uvedené činnosti správce jsou hrazeny ze správního poplatku, společenství vlastníků hradí výhradně náklady na vlastní práce externích dodavatelů.