Zavedení pasportizace budovy

Veškeré dostupné údaje o budově jsou zaevidovány do pasportu budovy, ve kterém jsou vedeny informace o budově jako celku, pozemcích, konstrukčních prvcích budovy, bytových a nebytových jednotkách, termínech povinných revizí apod. Zavedení dat do programu pro správu domů je zpoplatněno jednorázově při převzetí domu do správy. Další aktualizace údajů je již součástí správy budovy a není fakturována nad rámec poplatku za správu.