Struktura družstva

Družstvo – bytové družstvo
Družstvo je právnická osoba podléhající režimu zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) zapsaná v obchodním rejstříku. Družstvo tvoří jeho členové. Bytové družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a za účelem správy budov s byty a nebytovými prostory. Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami.

Členská základna
Členy družstva jsou pouze fyzické osoby. Většinou se jedná o členy, kteří byli původně nájemci bytů či nebytových prostor ve vlastnictví družstva, a kteří zůstali členy družstva i poté, co jim byly byty či nebytové prostory převedeny do vlastnictví. Část členské základny tvoří členové, jejichž bytová potřeba v družstvu nebyla uspokojena - tzv. nebydlící členové. Majetková účast každého člena družstva je minimálně ve výši základního členského vkladu, který činí 200,- Kč.
 
Samosprávy
Členové družstva jsou organizováni v jednotlivých domech, v nichž jako nájemci užívají bytovou či nebytovou jednotku ve vlastnictví družstva nebo bytovou či nebytovou jednotku vlastní, a tvoří tak základní organizační jednotky družstva – samosprávy. Členové, kteří jsou nájemci nebo vlastníci garáží v okruhu působnosti družstva, jsou organizováni v samostatné samosprávě garáží. Samostatnou samosprávu tvoří nebydlící členové družstva (tj. členové, jejichž bytová potřeba v družstvu nebyla uspokojena) a členové, kteří již žádnou jednotku ve správě družstva nevlastní.

Členské schůze samosprávy
Členská schůze samosprávy je jeden z orgánů družstva a tvoří ji všichni členové organizovaní v dané samosprávě. Na členských schůzích samosprávy se členové seznamují s činností a stavem družstva a volí své zástupce (delegáty) do nejvyššího orgánu družstva.

Delegáti
Delegát je orgánem družstva. Každá samospráva volí na své členské schůzi jednoho delegáta - zástupce do nejvyššího orgánu družstva (shromáždění delegátů), a to na dobu 5-ti let. Váha hlasu každého delegáta se stanovuje podle počtu členů samosprávy, kterou byl delegát zvolen.

Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde členové prostřednictvím jimi volených delegátů uplatňují své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a  jeho orgánů. Shromáždění delegátů rozhoduje o zásadních otázkách činnosti družstva a schází se jednou ročně. Shromáždění delegátů plní působnost, kterou mají v menších družstvech členské schůze.

Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Má pět členů, které volí shromáždění delegátů na dobu 5-ti let. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů družstva. Kontrolní komise se schází zpravidla jedenkrát měsíčně.

Představenstvo
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má sedm členů, které volí shromáždění delegátů na dobu 5-ti let. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Představenstvo volí ze svých členů předsedu, který jedná za představenstvo, a dva místopředsedy, kteří zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti. K písemnému úkonu je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva.

Předseda představenstva
Předsedu představenstva volí ze svých členů představenstvo. Předseda jedná jménem představenstva družstva, řídí běžnou činnost družstva a správní aparát.
 
Správní aparát družstva
Správní aparát družstva vykonává a zajišťuje činnosti, které družstvo vykonává pro své členy a v rámci svého předmětu činnosti pro své smluvní partnery.  Správní aparát tvoří zaměstnanci družstva na jednotlivých odděleních, která vykonávají činnosti konkrétního zaměření.