Další činnosti při převzetí budovy

-    převzetí budovy  od původního správce
Předání a převzetí dokladů od původního správce je možné zajistit na základě plné moci, popř. za účasti statutárního zástupce domu a technika Družstva. Tato činnost není zpoplatněna nad rámec poplatku za správu.
-    zavedení evidence vlastníků a nájemců jednotlivých bytových a nebytových jednotek
-    vstupní technickou prohlídku
Při převzetí budovy do správy je prováděna místní technická prohlídka. V případě potřeby uzavření nových smluv o dodávce tepla, elektrické energie, vody, popř. plynu, jsou sou¬čas¬ně na místě odečteny stavy na fakturačních měřidlech a následně energetikem Družstva při¬pra-veny podklady pro odhlášení a přihlášení odběru jednotlivých médií.
Výsledkem technické prohlídky je písemná technická zpráva a plán povinných revizí, v případě dohody i návrh stavebně-technického řešení regenerace budovy (stanovení priorit z hlediska potřeb¬nosti a logické návaznosti prací).
Externím pracovníkem je prováděna i vstupní požárně-bezpečnostní prohlídka.
Vstupní prohlídka je hrazena jednorázově nad rámec správního poplatku, další místní tech-nické prohlídky jsou prováděny dle potřeb a již nej¬sou hrazeny nad rámec poplatku za správu.
-    zavedení pasportizace budovy
Veškeré dostupné údaje o budově jsou zaevidovány do pasportu budovy, ve kterém jsou vedeny informace o budově jako celku, pozemcích, konstrukčních prvcích budovy, bytových a nebytových jednotkách, termínech povinných revizí apod. Zavedení dat do programu pro správu domů je zpoplatněno jednorázově při převzetí domu do správy. Další aktualizace údajů je již součástí správy budovy a není zpoplatněna nad rámec poplatku za správu.
-    činnosti týkající se převodu vlastnictví bytových a nebytových jednotek
Družstvo je schopno s ohledem na dosavadní dlouholeté zkušenosti v oblasti převodu vlastnictví několika tisíc bytů a garáží jak v bývalém vlastnictví Družstva, tak v domech v původním vlastnictví Statutárního města Brna, zajistit v rámci služeb poskytovaných nad rámec poplatku za správu vypracování prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví a následně i smluv o převodu vlastnictví družstevních bytů.
Před vypracováním návrhu textu prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví provádí zaměstnanci Družstva nejen podrobnou místní prohlídku domu, ale v případě potřeby i zaměření a následný výpočet podlahových ploch místností v bytech i společných prostorách a vypracování schématických půdorysů jednotlivých podlaží domu.
-    činnosti týkající se založení společenství vlastníků
Družstvo je schopno zajistit jednotlivé kroky vedoucí k založení společenství vlastníků. V rámci služeb poskytovaných nad rámec poplatku za správu je možné připravit návrh stanov, pozvánku, hlasovací lístky, zajistit účast notáře, v případě potřeby i pracovníka Družstva, na ustavující schůzi společenství vlastníků a následně připravit veškeré podklady potřebné pro zápis společenství vlastníků do rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
-    činnosti týkající se celkové regenerace bytových domů
U těchto akcí je kladen důraz jak na jejich řádnou technickou, ekonomickou i právní přípravu od okamžiku pro¬jed¬ná¬ní na shromážděních společenství vlastníků nebo členských schůzích družstev, tak na celý průběh až po vydání kolau¬dač¬ního souhlasu. Zastáváme stanovisko nutnosti průběžné infor¬mo¬va¬nosti vlastníků bytů či jejich nájem¬ců o průběhu akce, na které se finančně podílejí.